Quản trị mạng phi tập trung: Công nghệ chuỗi khối và tương lai của sự điều tiết

Những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật số, chẳng hạn như trong công nghệ blockchain, dữ liệu lớn và học máy, đang ngày càng định hình cuộc sống của các cá nhân, nhóm, tổ chức và xã hội. Những  phát triển này kêu gọi quản trị hiệu quả để bảo vệ lợi ích và nhu cầu cơ bản của các chủ thể đó.  Đồng thời, bản chất của quản trị cũng đang thay đổi. Việc hoạch định chính sách ngày càng rời xa  sự quản lý từ trên xuống của nhà nước sang các phương thức quản trị theo chiều ngang hơn. Bài  báo này xem xét các tài liệu về lý thuyết quản trị nhằm khái niệm hóa quản trị như một phương  thức điều tiết được mạng lưới phi tập trung hóa. Chúng tôi cho rằng các phương thức quản trị  thống trị hiện tại chưa hiểu rõ về quản trị trong lĩnh vực kỹ thuật số và chưa được trang bị đầy đủ  để khái niệm hóa các hình thức quản trị mới như các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Do đó,  nghiên cứu này đề xuất một phương thức quản trị mới dựa trên cơ sở điều chỉnh các mối quan hệ  quyền lực mới giữa nhà nước và các tác nhân trong lĩnh vực kỹ thuật số. Mô hình này khám phá  sâu hơn vai trò mà công nghệ blockchain có thể đóng trong khái niệm mà chúng ta gọi là quản trị  mạng phi tập trung. 

Giới thiệu 

Những đổi mới trong lĩnh vực kỹ thuật số đang ngày càng định hình các quy trình và tương tác  hàng ngày của các cá nhân, tổ chức giáo dục, công ty và tổ chức chính phủ. Tuy nhiên, các khuôn  khổ lý thuyết về quản trị đang được áp dụng liên quan đến những khuôn khổ này đã không phát  triển cùng tốc độ và tụt hậu về mặt điều chỉnh các công nghệ mới và tác động xã hội của chúng. Blockchain là một trong những công nghệ mới này và được nhiều người coi là một công cụ kiểu  “bộ dao đa năng Thụy Sĩ” có thể cung cấp giải pháp cho nhiều lĩnh vực vấn đề nổi cộm như danh  tính kỹ thuật số, quyền sở hữu dữ liệu, quyền riêng tư và thậm chí cả việc ra quyết định phi tập  trung trong tương lai (xem phần Phương thức 3 – Quản trị mạng phi tập trung và Công nghệ chuỗi  khối trên DAO). Trong bài báo này, chúng tôi kết hợp các tài liệu về quản trị và lý thuyết mạng xã  hội lại với nhau để phát triển một quan niệm mới về quản trị. Chúng tôi cho rằng quan niệm mới  này tốt hơn trong việc đáp ứng các hình thức quản trị công nghệ mới và ngày càng chiếm ưu thế  như thông qua công nghệ blockchain. Hơn nữa, chúng tôi đề xuất rằng nó giải quyết các thách  thức quản trị do công nghệ blockchain gây ra theo cách hiệu quả hơn: Quan niệm về quản trị mạng  phi tập trung dựa trên lý thuyết mạng xã hội.

Cách thức mà các xã hội đang và có thể được quản lý một cách hiệu quả đã thay đổi. Do áp lực  của toàn cầu hóa, sự khác biệt hóa chức năng và chuyên môn hóa công nghệ, các quy trình và cơ  chế quản trị ngày càng trở nên phân cấp, theo chiều ngang và cuối cùng là mạng lưới (Rhodes,  1996, 1997; Kooiman, 2003; Van Kersbergen và Van Waarden, 2004; Bevir , 2010, trang 1–93).  Việc hoạch định chính sách không còn chủ yếu dựa vào quyền lực của một chủ thể duy nhất, vốn  có truyền thống là nhà nước. Thay vào đó, các mối tương tác và xã hội ngày càng bị chi phối bởi  các mạng lưới bao gồm một loạt các tác nhân công và tư. Người ta cũng thừa nhận rằng kỷ nguyên  kỹ thuật số đang ngày càng làm phân mảnh sân chơi giữa các tác nhân quản trị (Murray, 2011).  Những thay đổi này đòi hỏi một khái niệm cập nhật về quản trị là gì, cũng như xem xét mức độ  các công nghệ mới như công nghệ blockchain [và cả công nghệ sổ cái kỹ thuật số (DLT)] có thể  đóng góp vào các cơ chế quản trị hiệu quả và hợp pháp. 

Mục đích của nghiên cứu này là hợp nhất các tài liệu về quản trị với lý thuyết mạng xã hội, nhằm  khái niệm hóa một cách tiếp cận mới về quản trị: quản trị mạng phi tập trung. Trong các tài liệu  về quản trị, việc hoạch định chính sách ngày càng được khái niệm hóa theo các phương thức quản  trị khác nhau. Những điều này bao gồm từ quản trị theo mệnh lệnh và kiểm soát của Westphalia  đến các phương thức quản trị phân cấp, ngang hàng và tự tham chiếu. Để hình dung ra hiệu quả  quản trị của các mạng kỹ thuật số nói chung và bởi công nghệ blockchain nói riêng, chúng tôi đã  chuyển sang lý thuyết mạng. Lý thuyết này đưa ra một khái niệm phù hợp về quyền lực xã hội  trong một hệ thống được nối mạng, trong đó các sổ cái phân tán và bản chất phi tập trung của công  nghệ blockchain là một ví dụ. 

Trong khi các phương thức quản trị truyền thống và mới dựa trên danh tính và vai trò của các tác  nhân cụ thể, thì công nghệ blockchain đòi hỏi sự đánh giá lại các quyền hạn được thực hiện bởi  các tác nhân khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng quan niệm của Manuel  Castells về quyền lực mạng để phân tích các mối quan hệ quyền lực mới (Castells, 2000, 2011).  Các phương thức quản trị truyền thống không đánh giá được những thay đổi trong mối quan hệ  quyền lực do sự xuất hiện của các tác nhân, thực tiễn và mối quan hệ mới. Tuy nhiên, chúng tôi  cho rằng việc xem xét như vậy là cần thiết để xây dựng quản trị trong lĩnh vực kỹ thuật số. 

Bài báo này bao gồm bốn phần. Trong phần đầu tiên, các thuật ngữ về dữ liệu hóa và công nghệ blockchain được giới thiệu. Trong phần thứ hai, các tài liệu về quản trị được xem xét lại và khái  niệm hóa các phương thức quản trị chi phối. Trong phần thứ ba, các lập luận được đưa ra về lý do  tại sao các phương pháp quản trị này không phù hợp về mặt quản lý hiệu quả các quan niệm tương đối lý thuyết được đưa ra bởi DLT và công nghệ blockchain. Phần thứ tư đưa ra manh mối phương  pháp luận đầu tiên để phân tích quản trị mạng, dựa trên phân tích mạng xã hội. Những cách tiếp  cận này sẽ cho phép đưa ra các quyết định tốt hơn về cách thiết kế và chuyển đổi các mối quan hệ  quyền lực thành các giải pháp công nghệ đòi hỏi sự giám sát và điều tiết.

Dữ liệu hóa và Công nghệ Blockchain 

Việc tạo ra, thu thập, phổ biến và phân phối tất cả các loại thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật số  không còn chỉ dựa vào các quy trình xã hội mà ngày càng phụ thuộc vào công nghệ. Một thuật  toán xác định các cập nhật bạn thấy trên Facebook, các cơ quan báo chí dựa vào phân tích dữ liệu  để đánh giá mức độ tin cậy của thông tin, và các trang mạng xã hội và blog được quét để lấy thông  tin nhằm mục tiêu quảng cáo cho các cá nhân (Goodman, 2015). Công nghệ chuỗi khối hứa hẹn  sẽ cải cách tiền tệ kỹ thuật số, để cải thiện hậu cần và giúp quản lý danh tính kỹ thuật số theo cách  phi tập trung và không phụ thuộc vào lòng tin (Zwitter và Boisse-Despiaux, 2018). Các thuật toán  này chủ yếu được phát triển và sử dụng bởi các tác nhân tư nhân. 

Thông tin rất quan trọng đối với sự phối hợp xã hội, ví dụ như trong quản trị, và dữ liệu kỹ thuật  số là hiện thân hiện đại của thông tin. Điều này có nghĩa là các điều kiện của lĩnh vực kỹ thuật số  ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động quản trị. Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain là một  trong những ví dụ nổi bật nhất của hiện tượng này. Ngày càng có nhiều tương tác xã hội của chúng  ta được định hình bởi những công nghệ này. Thế giới chính trị và kinh tế cũng đang ngày càng trở  nên cấu trúc và được điều chỉnh bởi tác động của AI và DLT, tăng cường kết nối và các dịch vụ  xung quanh chúng. Các nhà nghiên cứu và các chuyên gia đều tiên đoán về một cuộc cách mạng  dữ liệu có tác động ngang bằng và có hiệu lực như cuộc cách mạng công nghiệp. 

Việc sử dụng tiềm năng và giá trị của AI và DLT là không xác định và có khả năng là vô hạn. Tính  không xác định này được cho là một trong những động lực thúc đẩy tốc độ đổi mới nhanh chóng  trong các lĩnh vực này. Các học giả, nhà phân tích dữ liệu và các tập đoàn đang trong quá trình tìm  kiếm giá trị của nó trong dữ liệu và trong quản lý phi tập trung. Họ cũng đang tìm cách để các tập  dữ liệu có thể được vận hành và liên kết và đang cố gắng xác định những gì có thể học được từ  các phân tích đó (Manyika và cộng sự, 2011; Provost và Fawcett, 2013; Chandler, 2015; Metcalf  và Crawford, 2016) . 

Công nghệ chuỗi khối và DLT có thể được định nghĩa là các sổ cái phi tập trung và không phụ thuộc vào niềm tin, ghi lại các giao dịch trên một mạng ngang hàng. Các tính năng này tạo ra tiềm  năng cung cấp tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình. Những công nghệ như vậy có thể  ảnh hưởng không chỉ đến lĩnh vực tài chính (ví dụ: Bitcoin, Libra) mà còn các lĩnh vực đa dạng  như quản lý chuỗi cung ứng, nhận dạng kỹ thuật số, hợp đồng thông minh, bỏ phiếu (ví dụ: dân  chủ lỏng), hồ sơ sức khỏe, quản lý nước, v.v. 

Để tóm tắt điều này một cách đơn giản, blockchain là một cơ sở dữ liệu phi tập trung lưu trữ sổ  đăng ký tài sản và giao dịch trên một mạng ngang hàng. “Nội dung” có thể không chỉ là tiền hoặc  thông tin giao dịch mà còn là thông tin về quyền sở hữu, hợp đồng, hàng hóa và bất kỳ thông tin  nào khác (Warburg, 2016). Một blockchain không nhân bản giá trị được chuyển, giống như các  mạng ngang hàng khác, nhưng thay vào đó, nó đăng ký việc giá trị đã được chuyển từ tác nhân  này sang tác nhân khác. Hơn nữa, DLT không yêu cầu bất kỳ hệ thống kiểm soát trung tâm nào và nó lưu trữ lịch sử giao dịch trong các khối dữ liệu được khóa mật mã với nhau. Vì nó được sao  chép trên mọi nút trong mạng blockchain, nó trở thành một bản ghi lịch sử bất biến và minh bạch  của tất cả các giao dịch (Balva, 2017). 

Blockchain dựa trên cơ chế đồng thuận. Cơ chế này về cơ bản dựa trên “mã hoá băm” và một loại  “bằng chứng”, ví dụ: “bằng chứng công việc”, “bằng chứng cổ phần” và các bằng chứng khác. Mã hoá băm là quá trình tạo ra một dấu vân tay kỹ thuật số của bất kỳ loại thông tin nào được chia sẻ  trong giao dịch. Hàm băm là một cách xác minh tính xác thực của giao dịch. Điều này cho phép  người dùng xác định xem dữ liệu có bị giả mạo hay không. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống DLT ngày càng trở nên đa dạng về bản chất. Điều này cho  thấy rằng các tính năng thường được nhấn mạnh của công nghệ blockchain, chẳng hạn như tính  bất biến, tính minh bạch và tính không tin cậy, trên thực tế là các tính năng thiết kế chứ không phải  là một điều kiện thiết yếu (Zwitter và Boisse-Despiaux, 2018). Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng  blockchain là một công nghệ làm giảm sự không chắc chắn liên quan đến các giao dịch giữa các  bên không có niềm tin. Ý tưởng về một công nghệ “không dựa vào niềm tin” có nghĩa là DLT, về  bản chất là một sổ cái đã được xác thực được chia sẻ trên tất cả các bên ngang hàng, làm giảm sự  không chắc chắn về việc không phải truy đòi nếu có sự cố xảy ra với một giao dịch. Vì DLT cho  phép lần theo dấu vết của mọi giao dịch, từ đầu cho đến khi nó được xác thực và thêm vào blockchain (hoặc sổ cái có cấu trúc tương tự), người dùng có thể xác minh xem có lỗi xảy ra hay  không và lỗi đã xảy ra ở đâu. 

Một sự phát triển đặc biệt thú vị mà sự xuất hiện của công nghệ blockchain đã kéo theo nó là khái  niệm về DAO (các tổ chức tự trị phi tập trung). Công nghệ chuỗi khối và Bitcoin đã được phát  triển để tạo ra cơ chế quản trị tài chính truyền thống đã quá lỗi thời, như nhà phát triển Satoshi  Nakamoto (được đặt tên bí ẩn hoặc có biệt danh) đã hình dung (Nakamoto, 2008). Công nghệ được  thiết kế với một mô hình quản trị cụ thể và điều này trở nên rõ ràng hơn khi xem lại bài diễn văn  về DAO (Chohan, 2017). DAO có thể được định nghĩa là “các tổ chức không phân cấp thực hiện  và ghi lại các nhiệm vụ thường xuyên trên mạng công khai ngang hàng, an toàn bằng mật mã và  dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các bên liên quan bên trong các tổ chức đó để vận hành, quản  lý và phát triển tổ chức thông qua một quy trình tham vấn dân chủ ”(Hsieh và cộng sự, 2018). Do  đó, DAO có hai thành phần quản trị. Đầu tiên là thành phần quản trị nội bộ, được đặc trưng bởi  các phương thức quản trị không phân cấp và có các đặc điểm gần như dân chủ. Những đặc điểm  này mang tính chất bán dân chủ hơn là dân chủ vì không đảm bảo nguyên tắc “một người, một  phiếu bầu”. Ví dụ, một người có thể tích lũy nhiều phiếu bầu hơn những người khác, do đó có  quyền lớn hơn để biểu quyết có lợi cho họ. Tùy thuộc vào thiết kế của nó, trọng lượng của quyền  biểu quyết có thể dựa trên một số thông số khác nhau. Trong DAO, trọng lượng biểu quyết có thể  phụ thuộc vào quyền sở hữu token, trọng lượng có thể được giới hạn ở các mức nhất định, v.v. (Quiniou, 2019, trang 84). Thành phần quản trị bên ngoài là sự phụ thuộc vào các cụm máy chủ và các nút riêng lẻ để vận hành mạng và ra quyết định. Về bản chất, các tác nhân có thể gây ảnh  hưởng quá mức đến việc ra quyết định và theo một cách mạnh mẽ hơn các tác nhân khác, nếu họ  kiểm soát nhiều nút và dung lượng máy chủ hơn. Hơn nữa, bản thân các nhà phát triển có thể đưa  ra các bản nâng cấp mã thông qua sự tham gia tự do và tự lựa chọn, và các thợ đào có thể bỏ phiếu  về các thay đổi giao thức dựa trên quyền lực tính toán (Hsieh và cộng sự, 2018). 

Từ góc độ hoạch định chính sách, phân tích dữ liệu lớn, AI và DLT đã thay đổi mạnh mẽ các khái  niệm cốt lõi về quản trị. Hai tác động chính đã được quan sát thấy: 

Tác nhân và vai trò: Các tác nhân mới đang xuất hiện, cả trên bình diện quốc gia và quốc tế. Hơn  nữa, vai trò và mối quan hệ mà các tác nhân đã phát triển với nhau đang thay đổi (Zwitter, 2015).  Các tác nhân mới làm cầu nối giữa kỹ thuật số với thế giới vật lý đang nổi lên như những người  chơi ngày càng mạnh mẽ trên cả đấu trường quốc gia và quốc tế. Đây không chỉ là các tập đoàn  lớn, chẳng hạn như Google, Facebook và BuzzMetrics, những công ty đang thống trị trong việc  thu thập và phân tích dữ liệu lớn, mà còn là các nhóm lợi ích nhỏ hơn, những người đang đạt được  sức hút thông qua hiệu ứng gần như dân chủ hóa của công nghệ blockchain và hiệu ứng cân bằng  của giao tiếp kỹ thuật số. Các tập thể hack như Anonymous và LulzSec đang được công nhận là  những người chơi mạnh mẽ không thể bỏ qua. Hơn nữa, lĩnh vực mạng thông tin đã thiết lập các  vai trò mới và thay đổi vai trò của các tác nhân quản trị khác nhau. Người tạo dữ liệu lớn, người  thu thập, người sử dụng, người khai thác blockchain, nhà cung cấp máy chủ, v.v., là những vai trò  mới đang định hình mối quan hệ giữa các tác nhân. Một ví dụ điển hình về tác động thay đổi này  đối với mối quan hệ giữa các tác nhân là “nghịch lý của tính cá nhân trong dữ liệu lớn” (Richards  và King, 2013). Mặc dù cá nhân đóng một vai trò tương đối không đáng kể trong nhóm dữ liệu lớn  hơn, tức là với tư cách là người tạo và sử dụng dữ liệu và trình xác thực trong blockchain, cá nhân  đó có thể trở nên mạnh mẽ. Ví dụ về quyền lực này (của cá nhân với tư cách là người sử dụng công  nghệ) là vô số vụ tấn công đã ảnh hưởng đến cộng đồng blockchain, ví dụ: Mt. Hack Gox, hack  BitStamp, hack Bitcoinica, v.v. 

Các mối quan hệ quyền lực: Các tác nhân mới và vai trò thay đổi này đang tạo thành các mối quan  hệ quyền lực mới và thay đổi. Đặc biệt, các tác nhân như các tập đoàn công nghệ và các tổ chức  liên quan đến công nghệ blockchain, như mạng Ethereum hoặc IOTA, ngày càng trở nên mạnh mẽ  vì quyền sở hữu nằm trong tay những người phát triển phương tiện, thu thập dữ liệu và sử dụng lại  các công cụ (Richards và King, 2013, trang 44). Trong lĩnh vực dữ liệu lớn, những người thu thập  (cũng bao gồm nhiều cơ quan nhà nước) xác định những gì được thu thập và lưu trữ, và trong  khoảng thời gian nào. Những người sử dụng dữ liệu lớn, chủ yếu là các tập đoàn tư nhân, vận hành  dữ liệu bằng cách xác định và xác định lại nó để phân tích có mục đích. Các nhóm nhỏ và cá nhân  hoạt động như những kẻ tấn công, tội phạm mạng và khủng bố mạng có thể thách thức quyền lực  của các tập đoàn và nhà nước. Mối quan hệ quyền lực giữa các chủ thể này ảnh hưởng đến sự phối  hợp xã hội. Những điều này cũng không còn bị giới hạn trong các khu vực pháp lý quốc gia vì lĩnh vực kỹ thuật số trải dài trên toàn cầu. Do đó nguồn gốc của quyền lực thay đổi1. Như chúng ta sẽ  thấy dưới đây, các loại mối quan hệ khác nhau (mối quan hệ mấu chốt giữa các tác nhân) có thể  trở nên rất phù hợp trong việc thực thi quyền lực. 

Sự thay đổi trong các mối quan hệ quyền lực được thực hiện bởi sự chuyển đổi kỹ thuật số của dữ  liệu lớn, công nghệ blockchain và AI là rất lớn. Công nghệ do các tập đoàn tư nhân cung cấp và  dữ liệu được mua từ các bên thu thập dữ liệu lớn, ngày càng được nhiều lĩnh vực như cơ quan tình  báo, hệ thống ngân hàng công và tư nhân, và các đảng phái chính trị hưởng ứng. Trên thực tế, các  lĩnh vực pháp lý, kinh tế, chính trị, hình sự và quân sự đã trải qua những thay đổi to lớn do quá  trình số hóa thế giới. Như chúng tôi sẽ trình bày, các phương thức luật pháp và quản trị truyền  thống đang làm rất ít để hình thành khái niệm, kiểm soát và điều phối những sự thay đổi quyền lực này. 

Nói chung, những công nghệ mới nổi này và công nghệ blockchain nói riêng, đã ngầm hoặc rõ  ràng áp đặt các chuẩn mực quản trị của riêng chúng, khi được nhìn nhận từ quan điểm của Lessig’s  “Code is Law” (Lessig, 2000). Tuy nhiên, cần phải khảo sát kỹ hơn để xác định xem liệu các chuẩn  mực quản trị áp đặt này có cần phải có các quy định và quản trị riêng hay không. Cần đạt được sự  cân bằng giữa sự phân bổ quyền lực mới, các chuẩn mực và cấu trúc quản trị ngầm do công nghệ  áp đặt với khuôn khổ quy phạm hiện có và cấu trúc quản trị xung quanh các nguyên tắc dân chủ  của chúng ta. Tuy nhiên, sự thay đổi vai trò của các tác nhân quản trị và các cơ chế quản trị sẵn có  đòi hỏi phải có sự hiểu biết lại. Điều này không chỉ là do các quy phạm pháp luật vốn dĩ đã bị tụt  hậu so với tốc độ đổi mới kỹ thuật, mà còn do việc sử dụng bất hợp pháp dữ liệu lớn tiềm ẩn mối  đe dọa lớn đối với các quyền cơ bản và đòi hỏi một số hình thức quy định hoặc/và giám sát. Các  chủ thể công, theo truyền thống được quan niệm là người bảo vệ lợi ích công cộng, thiếu khả năng  quản lý hiệu quả các không gian được tạo ra bởi nhiều đổi mới công nghệ. Hơn nữa, các chủ thể  công cũng bị chỉ trích vì việc thu thập dữ liệu của các cá nhân một cách tràn lan, và cả việc rò rỉ  dữ liệu đó. Phần tiếp theo sẽ khám phá khái niệm quản trị và các cơ chế chính của nó. 

Các phương thức quản trị 

Lĩnh vực kỹ thuật số yêu cầu quy định và quản trị để thiết lập sự cân bằng quyền lực hợp pháp hơn  và hiệu quả hơn. Điều này đặt ra câu hỏi về cách tốt nhất để hình thành và khái niệm hóa các chuẩn  mực và quy tắc đó là gì. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đưa ra một góc nhìn bao quát về quản  trị, tránh sự thiên lệch đối với các phương thức quản trị cụ thể. 

Bản thân quản trị là một khái niệm khó nắm bắt, rất phức tạp và gây tranh cãi trong văn học  (Kooiman, 2003; Van Kersbergen và Van Waarden, 2004; Levi-Faur, 2012; Colombi-Ciacchi,  2014). Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi sử dụng một quan niệm thống nhất về quản trị dựa  trên Levi-Faur (2012). Levi-Faur (2012, trang 7–8) định nghĩa quản trị là “dấu hiệu của sự thay  đổi” trong hoạch định chính sách. Bằng cách biểu thị những thay đổi khác nhau trong hoạch định  chính sách, quản trị sẽ mở ra “những cách thức mới, khái niệm mới và các vấn đề mới cho nghiên cứu” (Levi-Faur, 2012, trang 7–8). Quan niệm về quản trị như một dấu hiệu của sự thay đổi này  cung cấp một quan điểm toàn diện về việc hoạch định chính sách phụ thuộc vào “sự thay đổi liên  tục của các mô hình tương tác và quan hệ giữa các tác nhân” (Sand, 2004). Quản trị thường được mô tả bằng cách phân biệt giữa quản trị “cũ” và “mới” (Rhodes, 1996, 1997;  Mayntz, 2003; Bevir, 2010; Lobel, 2012). “Cũ” dùng để chỉ các cấu trúc phân cấp, hầu hết là các  cơ quan nhà nước. “Mới” đề cập đến sự xuất hiện của nhiều phương thức hoạch định chính sách  theo chiều ngang, nảy sinh do áp lực của toàn cầu hóa và sự phân hóa chức năng của các lĩnh vực  trong xã hội. Tuy nhiên, do không loại cũ và loại mới loại trừ nhau, chúng thường cùng tồn tại  trong thực tế và không thể xác định được sự phân biệt rõ ràng theo thời gian giữa chúng. Chúng  tôi gọi các loại hình quản trị này là Phương thức Quản trị 1 và Phương thức 2. Đánh giá hiện tại  tập trung vào hai khía cạnh của Phương thức Quản trị 1 và Phương thức 2: vai trò và mối quan hệ  quyền lực. Vai trò quản trị được hiểu là khả năng tham gia vào quá trình hoạch định chính sách ở  bất kỳ giai đoạn nào. Mối quan hệ quyền lực đề cập đến quyền lực tương đối mà một tác nhân  hoặc một vai trò nhất định có được đối với các tác nhân khác trong quá trình hoạch định chính  sách và thực thi chính sách. Trong các phương thức quản trị khác nhau, các khía cạnh khác nhau  của mối quan hệ quyền lực được coi là có liên quan. Một so sánh tương tự hữu ích về điều này là  quyền lực mà một cảnh sát có được khi đứng ở ngã tư chỉ huy giao thông: quyền lực có thể bắt  nguồn từ bộ đồng phục của anh ta, nhận thức của người lái xe, hoặc khi anh ta chặn đường (Dahl,  1957). Tương tự, các phương thức quản trị điều chỉnh hoặc phối hợp các khía cạnh khác nhau của  mối quan hệ quyền lực dựa trên khía cạnh được coi là khía cạnh liên quan của quyền lực.

Phương thức Quản trị 1 

Phương thức Quản trị 1, hay còn gọi là quản trị “cũ” trong tài liệu, đề cập đến việc quản trị được  thực hiện chủ yếu thông qua các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát theo thứ bậc của nhà nước và các  cơ chế phân cấp công khác (xem Hình 1). Điều này có nghĩa là nó dựa vào các thể chế có thẩm  quyền để đưa ra các chính sách thông qua việc thực thi luật cứng. Bắt nguồn từ các quan niệm của  Westphalia về các quốc gia-dân tộc, phương thức quản trị này thường được hợp pháp hóa thông  qua các chiến lược biện minh dựa trên chủ quyền công cộng và đầu vào của công chúng trong quá  trình ra quyết định chính trị (Scharpf, 1999). Do đó, Phương thức Quản trị 1 vốn mang tính thể  chế và chính trị.

Hình 1. Hoạch định chính sách theo hình thức “ra lệnh và điều khiển” phân cấp thông qua nhà nước. Trong Phương thức 1, nhà nước có chủ quyền và hợp pháp trong việc chỉ huy và kiểm soát  các tác nhân xã hội (cả nhà nước và tư nhân; giữa các thành phần tư nhân, ví dụ, các nhóm xã  hội và doanh nghiệp vừa và nhỏ, DNVVN). Danh tính của các tác nhân được coi là khía cạnh liên  quan của quyền lực. Các mối quan hệ quyền lực là theo chiều dọc vì chúng dựa trên bản sắc của  nhà nước là có chủ quyền và hợp pháp. 

Hơn nữa, phương thức quản trị này có thể được hiểu là dựa trên bản sắc. Trong quản trị dựa trên  danh tính, các vai trò được chỉ định hoặc/và được thực hiện bởi các tác nhân dựa trên việc các tác  nhân này là ai, tức là danh tính của họ. Ví dụ, Phương thức Quản trị 1 xác định thẩm quyền thực  hiện các nhiệm vụ hoạch định chính sách hoặc sự ủy quyền của nó với các cơ quan nhà nước vì  biết nhà nước là ai. Điều này có nghĩa là danh tính của nhà nước được coi là một cơ quan công  quyền có thẩm quyền và hợp pháp, hoạt động với tư cách có chủ quyền đối với một lãnh thổ và là  nguồn luật và chính sách. Các tổ chức trung gian chỉ thực hiện vai trò quản trị thông qua quyền  hạn được nhà nước giao. 

Với sự rõ ràng tương đối của các cấu trúc quản trị trong Phương thức 1, các khía cạnh liên quan  của mối quan hệ quyền lực cũng rõ ràng như nhau. Thẩm quyền đưa ra, thực hiện và thực thi các  chính sách thuộc về nhà nước hoặc những người được ủy quyền thực hiện. Quyền lực là tĩnh vì  quyền hạn được giao vĩnh viễn cho một tác nhân, dựa trên danh tính của nó. Do đó, khía cạnh liên  quan của mối quan hệ quyền lực là danh tính của tác nhân có khả năng chỉ huy người khác. Hơn  nữa, các mối quan hệ quyền lực được điều chỉnh thông qua cơ chế quản trị có cấu trúc, bằng cách  chủ yếu giao quyền cho các bên yếu hơn và nhiệm vụ cho các bên mạnh hơn. Bản chất tĩnh tại của  quyền lực và quan niệm có cấu trúc về các mối quan hệ quyền lực được giải thích bởi thực tế là  các mối quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức, các tác nhân xã hội, tập đoàn, v.v. được điều chỉnh và  quản lý thông qua nhà nước với tư cách là cơ quan thứ bậc thống trị trong việc hoạch định chính  sách. Một ví dụ điển hình cho điều này là mối quan hệ giữa quyền con người và nghĩa vụ của nhà  nước trong việc bảo vệ chúng.

Phương thức Quản trị 2 

Phương thức quản trị 2, hay còn gọi là quản trị “mới”, trái ngược với các cấu trúc hoạch định chính  sách khác biệt của Westphalia. Nó thể hiện sự chuyển dịch khỏi cấu trúc điều khiển và chỉ huy  theo chiều dọc của nhà nước sang các phương thức hoạch định chính sách theo chiều ngang hơn  (xem Hình 2). Cách tiếp cận này tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn giữa các thành phần xã hội, cả  tư nhân và nhà nước. Quyền lực không nhất thiết phải có được bằng danh tính mà là thông qua  hiệu suất, kiến thức và chuyên môn. Quan hệ đối tác công – tư, mạng lưới chính sách và quản trị  tư nhân đều phản ánh bản chất của một thế giới trong đó nhà nước được cho là không còn là cơ  quan quản lý trung ương (Rhodes, 1997; Van Kersbergen và Van Waarden, 2004). Ví dụ về  Phương thức Quản trị 2 rất đa dạng, nhưng bao gồm các quan hệ đối tác công tư nhằm đạt được  các mục tiêu chính sách mà các cơ quan tư nhân đang cố gắng thực hiện một cách hiệu quả và hiệu  quả hơn thông qua tự điều chỉnh. Các ví dụ khác về các lĩnh vực áp dụng cơ chế Phương thức  Quản trị 2 là luật mềm, thương lượng, thỏa hiệp, cạnh tranh, quy tắc ứng xử và các thỏa thuận  ngành khác của doanh nghiệp về tiêu chuẩn sản xuất hoặc chất lượng. Do đó, Phương thức Quản  trị 2 thay đổi vai trò và mối quan hệ quyền lực của và giữa các bên tham gia vào quá trình hoạch  định chính sách hoặc tuân theo các chính sách này. Mặc dù không nhất thiết phải thống nhất, các  hình thức Phương thức Quản trị 2 khác nhau dựa trên vai trò trong việc phân phối các nhiệm vụ  quản trị, trái ngược với dựa trên danh tính.

Hình 2. Hoạch định chính sách theo chiều ngang trong đó các chủ thể xã hội có sự độc lập cao  hơn trong việc quản lý phạm vi ảnh hưởng của họ hoặc/và hoạch định và thực hiện các chính sách.  Trùng hợp với điều này, nhà nước đóng vai trò “chỉ đạo” chứ không phải là “chèo lái”. Nhà nước  điều chỉnh các tác nhân xã hội bằng cách đưa họ vào quá trình hoạch định chính sách. Do đó, vai  trò của họ có thể trở thành khía cạnh liên quan của quyền lực, và các mối quan hệ quyền lực trở thành trọng tâm phù hợp của quản trị. Việc giám sát được thực hiện bởi các tổ chức không chuyên  chính như các ngân hàng trung ương bảo vệ các ranh giới do nhà nước đặt ra.

Quản trị dựa trên vai trò ngụ ý rằng các nhiệm vụ và cơ chế quản trị được giao cho hoặc/và thực  hiện bởi các bên do vai trò mà họ có thể thực hiện, để đạt được mục tiêu chính sách mong muốn  trong một lĩnh vực cụ thể. Các mục tiêu chính sách và các điểm chuẩn tương ứng trở thành công  cụ nổi bật trong việc định hướng hoạch định chính sách theo các hướng cụ thể. Ví dụ, một tổ chức  công lập các mục tiêu trong một lĩnh vực chính sách cụ thể và ủy thác thành tích đó cho các tổ  chức tư nhân hoặc doanh nghiệp. Những tác nhân này được coi là có khả năng thực hiện mục tiêu  mong muốn một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực này. Trong các lĩnh vực khác,  vai trò của cùng các tác nhân tư nhân và công ty có thể là rất khác nhau. Điều này giải thích tại sao  Phương thức 2 không dựa trên danh tính mà dựa trên vai trò, như các ví dụ bên dưới minh họa: Cần lưu ý rằng sự phân biệt giữa Phương thức quản trị 1 và Phương thức 2 không phải lúc nào  cũng rõ ràng trong thực tế. Nhiều dạng lai tồn tại vay mượn các yếu tố từ cả hai Phương thức. Nổi  bật nhất là quản trị đa cấp, chủ yếu được sử dụng để mô tả việc hoạch định chính sách trong Liên  minh Châu Âu. Nó dựa trên cả Phương thức 1, tức là, các lệnh phân cấp từ cơ quan công quyền và  Phương thức 2, mạng lưới chính sách và sự tham gia của các tác nhân tư nhân (Mayntz, 1998).  Phương thức 1 quản trị ngày càng bị phá bỏ ở cấp nhà nước, đồng thời được tái thiết ở cấp khu  vực và quốc tế kết hợp với quản trị của Phương thức 2 (Van Kersbergen và Van Waarden, 2004). Với quan điểm về Phương thức Quản trị 2, người ta có thể thấy rằng các tác nhân thường xuyên  tham gia vào lĩnh vực blockchain và DLT đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Một trường hợp thú  vị minh họa điều này là lời kêu gọi quy định các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) và các chứng  khoán tiền điện tử tương tự. Các ICO này có thể được mô tả là các mã thông báo được bảo mật  bằng mật mã đại diện cho gói quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu mã thông báo đối với nhà cung  cấp mã thông báo. Chúng được phát hành bởi một nhà cung cấp mã thông báo và được đăng ký  trên blockchain như một nguồn thu nhập cho các dự án của họ. Trong vài năm gần đây, các ICO  như vậy đã bị công chúng giám sát ngày càng nhiều vì liên quan đến vai trò của chúng như chứng  khoán tài chính theo các quy định của Hoa Kỳ và EU. Cũng đã có những vụ sử dụng ICO gian lận  thường xuyên và chúng đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc tranh luận về chính  sách và học thuật (Hacker và Thomale, 2018). Về mặt phân loại của chúng tôi, điều này đã chuyển  cuộc tranh luận xung quanh ICO từ việc là một không gian không được kiểm soát sang lĩnh vực  Phương thức Quản trị 2, với quản trị từ tự điều chỉnh vừa phải sang tự quản không tự chủ. Vẫn  còn phải xem liệu các quốc gia có cho là cần thiết phải thực thi quản trị trong lĩnh vực chứng khoán  tiền điện tử hay không, ngay cả bằng phương thức Phương thức Quản trị 1.

Phương thức 3 — Quản trị mạng phi tập trung và Công nghệ chuỗi khối2

Xây dựng quản trị trong lĩnh vực kỹ thuật số đòi hỏi phải khái niệm hóa các khía cạnh liên quan  của các mối quan hệ quyền lực trong lĩnh vực này so với Phương thức Quản trị 1 và 2. Không có  gì ngạc nhiên khi miền kỹ thuật số, và đặc biệt là công nghệ blockchain, không thể được quản lý  một cách hiệu quả thông qua một trong hai phương thức quản trị. Điều này trước hết là do các vai  trò mới xuất hiện và các mối quan hệ quyền lực trong lĩnh vực kỹ thuật số không phân cấp cũng  không theo chiều ngang. Thay vào đó, họ linh hoạt, với các vai trò khác nhau và các mối quan hệ  quyền lực thường nằm trong một tác nhân duy nhất, ẩn danh. Thứ hai, công nghệ blockchain cho  phép giao dịch không cần lòng tin, trong khi sự tin tưởng là nền tảng cho hoạt động của quản trị  cả Phương thức 1 và 2. Phần này sẽ giải quyết hệ quả đầu tiên một cách ngắn gọn, trước khi cung  cấp các bước đệm cho việc hình thành khái niệm về quản trị mạng phi tập trung (Phương thức 3). Các phương thức quản trị dựa trên quan niệm về các khía cạnh liên quan của các mối quan hệ  quyền lực được quản lý. Liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật số và blockchain nói riêng, quyền lực  phải được coi là khái niệm linh hoạt, vì các tác nhân khác nhau thực hiện các vai trò quản trị khác  nhau trong các bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, đôi khi các mạng lưới mà các vai trò được phân phối  hoạt động với tư cách là các tác nhân quản trị. Khi danh tính và vai trò không còn là trung tâm của  việc sử dụng quyền lực trong phối hợp xã hội, vị trí của chúng đã bị các hình thức quyền lực mới  đảm nhận và do đó đòi hỏi các hình thức quản trị mới. Bài viết của Castells về quyền lực mạng  (đã đề cập trước đây) lưu ý rằng có bốn dạng quyền lực liên quan cụ thể đến mạng: quyền lực kết nối, quyền lực của mạng lưới, quyền lực được kết nối và quyền lực tạo mạng. Chúng ta có thể thấy  rằng những điều này liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực kỹ thuật số và công nghệ blockchain (Castells,  2011)3

 • Quyền lực kết nối: quyền lực mà các tác nhân và tổ chức có được tạo nên cốt lõi của mạng.  Quyền lực này liên quan đến khả năng đưa vào và loại trừ những người khác, và do đó kiểm  soát cấu trúc của mạng. 
 • Quyền lực của mạng lưới: quyền lực kết quả từ các tiêu chuẩn cần thiết để điều phối các tương  tác. Quyền lực này chủ yếu liên quan đến việc áp đặt các quy tắc trong một mạng. • Quyền lực được nối mạng: quyền lực mà một tác nhân có được đối với một tác nhân khác trong  mạng. Quyền lực này bắt chước các quan niệm truyền thống về quyền lực nhưng cách thức sử  dụng nó khác nhau trên mỗi mạng.
 • Quyền lực tạo mạng: quyền lực của một tác nhân hoặc tổ chức để tạo thành hoặc tái lập trình  một mạng lưới theo các giá trị và lợi ích cụ thể của nó.   

Việc sử dụng các phương thức quản trị truyền thống có nguy cơ làm suy yếu lợi ích của các đổi  mới công nghệ như blockchain và DLT. Đặc biệt, việc kiểm soát quá mức hoặc áp dụng các cơ  chế không phù hợp thường làm giảm lợi ích tiềm năng của các công nghệ kỹ thuật số. Do đó, điều  này có thể tạo ra nhiều kết quả tiêu cực hơn là tích cực, vì sự không phù hợp giữa các quy định và các chuẩn mực quản trị mong muốn của các giải pháp công nghệ có thể tạo ra sự xuất hiện của các  quy định mà không thực sự đem lại hiệu quả tương xứng. Ngoài ra, việc kiểm soát quá mức có thể đã lỗi thời khi niềm tin không phải là vấn đề, như trường hợp của quản trị được thực thi bằng blockchain. 

Việc quản lý thứ bậc có thể khiến các quốc gia và tổ chức dữ liệu lớn không đạt được mục tiêu của  họ, bởi vì lĩnh vực kỹ thuật số không nhất thiết bị giới hạn trong các lãnh thổ hoặc can thiệp vào  những đổi mới có thể mang lại lợi ích cho xã hội. Chẳng hạn, người ta thường chấp nhận rằng  “quy tắc thay đổi nhanh, người dùng chấp nhận chậm hơn, hợp đồng pháp lý và tư pháp thích ứng  với công nghệ mới chậm hơn nữa và các quy định được thông qua pháp luật chậm nhất” (Brown  và Marsden, 2013, p. Xv). Do đó, các giải pháp tác nhân đơn lẻ thường bị từ chối. Phương thức Quản trị 2 có thể làm suy yếu những lợi ích tiềm năng của quản trị dựa trên blockchain vì việc phân bổ trách nhiệm quản trị của nó, như chúng ta đã thấy, không thể áp dụng dễ dàng cho các cấu  trúc quản trị được thiết lập bởi công nghệ blockchain. Việc tích hợp các tác nhân vào các cơ chế  quản trị, dựa trên khả năng đạt được các kết quả chính sách của họ, có nguy cơ tư nhân hóa quyền  giám sát vào tay những người có quyền lực cao nhất. 

Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mạng mới để quản trị phù hợp hơn với bản chất phi tập trung  của cấu trúc quản trị và thường có thể tìm thấy trong các giải pháp blockchain và DAO cụ thể hơn.  Cách tiếp cận của chúng tôi về quản trị mạng phi tập trung tìm cách phân phối các nhiệm vụ quản  lý theo khả năng và quyền lực được sử dụng, trên cơ sở linh hoạt. Điều này ngụ ý rằng các nhiệm  vụ quản trị được phân phối không dựa trên danh tính của các tác nhân cũng như trên cơ sở vai trò  mà họ có thể thực hiện trong quá trình quản trị. Do các tác nhân khác nhau thực hiện nhiều vai trò  trong cấu trúc blockchain, thường là đồng thời, nên bản chất quan hệ của quyền lực là cơ bản trong  quan niệm quản trị này. Trong một mạng lưới quản trị, một khái niệm quan hệ về quyền lực đòi  hỏi sự linh hoạt trong các nhiệm vụ quản trị. Sự phân bổ quyền lực trở nên thay đổi và năng động  phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể giữa hai hoặc nhiều tác nhân (xem Hình 3).

Hình 3. Trong lĩnh vực kỹ thuật số, và cụ thể hơn là lĩnh vực của các nhà cung cấp mạng kỹ thuật  số, nhà nước có quyền hạn hạn chế và các chủ thể mới xuất hiện. Những tác nhân mới này chỉ huy những người khác thông qua quyền lực tạo mạng và quyền lực được nối mạng, trong vô số các  mối quan hệ thay đổi liên tục. Quyền sở hữu cá nhân về quản trị bị hạn chế. Do đó, quản trị cấp  trên và bên trong mạng lưới này được phân biệt. Điều này giải thích rằng quyền lực được phân  tán trong toàn mạng và phụ thuộc vào các cụm/liên minh của các tác nhân có thể thay đổi theo chủ đề. 

Trong quản trị mạng phi tập trung, các vai trò khác nhau tùy theo bản chất của mạng và các mối  quan hệ bên trong nó. Điều này đòi hỏi việc phân phối các nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ quản trị  phải nhạy cảm với các mối quan hệ quyền lực giữa các tác nhân. Cơ chế quản trị phải linh hoạt.  Hơn nữa, khi các khía cạnh mới của mối quan hệ quyền lực trở nên phù hợp trong các giải pháp  dựa trên blockchain, chẳng hạn như các khía cạnh liên quan đến nhà cung cấp máy chủ, thợ đào,  v.v., các cơ chế quản trị nên giải quyết những vấn đề này. Trong khi các phương thức quản trị  truyền thống cho rằng quyền lực nằm trong danh tính hoặc vai trò, thì quản trị mạng phi tập trung  nhận thức quyền lực nằm trong các mối quan hệ cụ thể và thay đổi. Do đó, quyền lực có thể nằm  trong mọi tác nhân từ cá nhân, tập đoàn hay nhà nước, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các tác  nhân này với yêu cầu quản trị. Trong các vai trò và mối quan hệ khác nhau, nhiều tác nhân có thể  sở hữu mỗi quyền lực mạng mới lạ. Về khái niệm quyền lực linh hoạt, và khác với các phương  thức quản trị khác nơi các vai trò được xác định trước, Phương thức Quản trị 3 ngầm ngụ ý quyền  lực thông qua việc trở thành một tác nhân trong môi trường mạng. Hình thức quyền lực này là một  chức năng của kết nối. Trong phân tích mạng xã hội, loại quyền lực này được coi là trung tâm của  một tác nhân trong mạng. Quyền lực dưới hình thức kết nối cho phép các chủ thể xác định vai trò  của chính họ bằng cách lựa chọn các liên minh phụ thuộc vào các vấn đề đang đòi hỏi. Ví dụ về  hành vi biểu quyết liên quan đến việc tìm kiếm sự đồng thuận xung quanh hard fork là một trường  hợp điển hình. Bằng cách lựa chọn các liên minh, các tác nhân trong mạng đảm nhận các chức  năng quản trị trong mạng. 

Để minh họa điều này, chúng ta có thể lấy DAO làm ví dụ. Để đủ điều kiện là một DAO, quản trị  tổ chức trên blockchain cần phải thực hiện các quyền biểu quyết để xác định việc thực hiện tự chủ  của các hợp đồng thông minh khi các điều kiện nhất định đã được đáp ứng, ví dụ: đa số tuyệt đối  hoặc thỏa thuận của các bên liên quan nhất định và các điều kiện bên ngoài nhất định. “[The] DAO  như một thực thể hoạt động độc lập và không thể bị tác động bởi các lực bên ngoài. Tổ chức và  mã nguồn mở của nó hoàn toàn minh bạch và do đó không thể kiểm soát được. Các chức năng và  quy tắc chương trình được viết bằng mã và được duy trì trên blockchain ”(Kondova và Barba,  2019). Bất kỳ tác nhân nào trong chuỗi khối đều có thể gửi một đề xuất sẽ được tự động thực hiện  nếu cơ chế đồng thuận được kích hoạt bởi các tác nhân trong mạng lưới blockchain. Điều này đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia đồng thời là cử tri và người gửi đề xuất: một trường hợp rõ ràng  cho quyền lực được nối mạng. Đồng thời, dự án “The DAO” vào năm 2016 tại ETH-Zurich đã  minh họa rằng quyền lực mạng lưới – cấp quyền qua mạng để thiết lập tiêu chuẩn – có thể hoạt  động như một biện pháp cuối cùng đã không an toàn. Trong trường hợp này, 250 triệu đô la được  huy động thông qua mạng Ethereum khi khởi động dự án đã bị đánh cắp, nhưng sau đó thông qua  sự an toàn của hard fork, chúng đã được phục hồi. DuPont giải thích chi tiết về điều này như sau: 

Tuy nhiên, ngay sau khoảng thời gian “tranh luận” tối thiểu 2 tuần, vào ngày 17 tháng 6 năm 2016,  token của The DAO đã bị “khai thác” bởi một cá nhân không xác định. Lần khai thác khai thác  này đã sử dụng hành vi không được dự kiến trước của trong chương trình để nhanh chóng rút quỹ  token ETH trị giá hàng triệu đô la. Ngay lập tức, Slock.it, các nhà lãnh đạo của nền tảng Ethereum,  nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà lãnh đạo kỹ thuật không chính thức khác đã vào cuộc  để ngăn chặn tình trạng chảy máu – đóng “lối ra” thông qua các sàn giao dịch và khởi động các  cuộc tấn công phản công. Chính ở điểm này, chúng ta thấy tầm nhìn của các cấu trúc quản trị trong  tương lai bị phá vỡ và chuyển thành các mô hình xã hội truyền thống – sử dụng các mối quan hệ  bền chặt hiện có để đàm phán và gây ảnh hưởng, tranh luận và bất đồng – mà không cần đến một  dòng mã nào. Cuối cùng, toàn bộ dự án đã bị giải tán, với một “hard fork” nổi tiếng lật ngược sổ  cái bề ngoài là “bất biến” (DuPont, 2017, trang 158). 

Mặc dù DuPont mô tả thử nghiệm DAO cuối cùng là một thất bại, nhưng nó minh họa quan điểm  của chúng tôi về quản trị mạng phi tập trung. Các tác nhân ở các cấp độ khác nhau của giải pháp  blockchain đã có thể thực hiện các vai trò quản trị khác nhau một cách thành công. Điều này diễn  ra bên trong DAO và ở cấp độ cao hơn trên mạng Ethereum, thông qua một “hard fork”. Như vậy,  vụ hack DAO này minh chứng cho thực tế là blockchain áp đặt các yếu tố quản trị cụ thể nhờ cấu  trúc quản trị trên chuỗi của nó. Ở dạng lý tưởng của nó, blockchain có thể giống với một khái niệm  tự do về một trật tự pháp lý thực chứng. Trong thời kỳ khủng hoảng, như vụ hack DAO chắc chắn  đại diện, cấu trúc quản trị sử dụng các giải pháp ngoài chuỗi có thể gần giống với quản trị chính  trị bên ngoài trật tự pháp lý mà chính blockchain đại diện (Reijers et al., 2018). Tuy nhiên, giải  pháp ngoài chuỗi cũng là một cấu trúc quản trị dựa trên thiết kế của blockchain và do đó đại diện  cho một cấu trúc quản trị meta. Trong ví dụ về The DAO, cũng như trong các trường hợp tìm kiếm  sự đồng thuận khác cho một đợt hard fork, các tác nhân quyết định thay đổi các quy tắc ở cấp độ  trung gian, tức là ngoài chuỗi nhưng bị ràng buộc bởi thiết kế của công nghệ cho phạm vi của họ  các hành động có thể xảy ra. Ở cấp độ meta, cụ thể là cơ sở hạ tầng công nghệ, khả năng quyết  định hard-fork này được ngụ ý bởi thiết kế của công nghệ blockchain. Nếu công nghệ được thiết  kế theo cách loại trừ tùy chọn hard fork, các bên liên quan thậm chí sẽ không thể coi hard fork là  một lựa chọn. Đây cũng là một ví dụ về cách công nghệ ngầm áp đặt các chuẩn mực quản trị, và  cách thức quản trị nội bộ và ngoài chuỗi liên kết với nhau. Nó cũng cho thấy rằng các cơ chế quản  trị của DLT là các đặc điểm thiết kế chứ không phải là các điều kiện thiết yếu.

Do đó, như được minh họa ở trên, các cơ chế ngoài chuỗi phân phối các nhiệm vụ và nghĩa vụ là  điển hình cho kiểu quản trị do mạng kỹ thuật số áp đặt. Đặc điểm này không phụ thuộc vào danh  tính của một tác nhân. Nhưng nó phụ thuộc vào loại quyền lực cụ thể của một bên và vai trò của  nó trong một lĩnh vực chính sách cụ thể. Do đó, quản trị mạng phi tập trung không giả định một  sự phân định nhất định giữa các tác nhân như được đưa ra trước, mà giả định rằng các quyền, nghĩa  vụ và cơ quan quản lý của các tác nhân thay đổi tùy thuộc vào chức năng và vai trò mà họ đảm  nhận trong mối quan hệ với các tác nhân khác. Hai dạng quyền lực mới quan trọng nhất là quyền  lực cấu thành và lập trình lại các mạng (quyền lực tạo mạng) và quyền lực để kết nối và đảm bảo  sự hợp tác trong các mạng (quyền lực được nối mạng) (Castells, 2011). Hai quyền lực này được  thực hiện bởi các tác nhân tư nhân mới trong lĩnh vực kỹ thuật số của các giải pháp dựa trên  blockchain. Trong trường hợp của dự án The DAO, các ví dụ về các tác nhân mới này như sau:  Slock.it, các nhà lãnh đạo của nền tảng Ethereum, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà lãnh  đạo kỹ thuật không chính thức khác. 

Vì các yếu tố quan trọng của quyền lực mạng nằm ở các tác nhân tư nhân (doanh nghiệp), điều  quan trọng là phải tích hợp các bên thứ ba vào mô hình lý thuyết về quản trị mạng phi tập trung.  Ví dụ: vai trò quản trị trên blockchain (quản trị trên chuỗi) hoặc bên ngoài và xung quanh một giải  pháp blockchain (quản trị ngoài chuỗi), có thể được thực hiện bởi vô số các tác nhân khác nhau.  Chúng đóng một vai trò cụ thể trong các tình huống cụ thể. Quản trị hiệu quả các mối quan hệ  quyền lực do đó đòi hỏi các liên minh phải được làm trung gian giữa các tác nhân để phù hợp với  quyền lực của các tác nhân thống trị hoặc lệch lạc. Điều này đòi hỏi các hiệp hội mới trong các  lĩnh vực cụ thể và đơn lẻ, để thiết lập một cán cân quyền lực mới và bình đẳng hơn. Nói cách khác,  lĩnh vực chính trị tiền pháp lý được tạo không gian trong mạng lưới các tác nhân bao quanh các  giải pháp DLT. Các bên thứ ba có thể đóng vai trò quản trị thông qua giáo dục và cung cấp thông  tin, hoạt động như cơ quan giám sát và cơ quan thực thi tư nhân, nhằm ngăn chặn tác hại và cải  cách các quy tắc pháp lý. Điều này giống với cấu trúc của Phương thức Quản trị 2. Tuy nhiên, sự  khác biệt là các nhiệm vụ quản trị này có thể được thực hiện trong các liên minh đối với một tác  nhân có quyền lực lớn nhất; vi dụ như quản trị với, song song và chống lại các nhà nước và các  quy định pháp luật. 

Các tác nhân điều chỉnh, đưa ra, phải tuân thủ và được điều chỉnh bởi các chính sách khác nhau  một cách linh hoạt. Ngay cả khi nhà nước không có nhiều quyền lực trực tuyến với tư cách là tác  nhân điều hành trong Phương thức 3, ngoài chuỗi, thì nó có thể đóng một vai trò quan trọng hơn  trong việc trao quyền cho các tác nhân khác nhau bằng cách cho phép tập hợp các nhóm lợi ích.  Điều này ngụ ý rằng trong quản trị mạng phi tập trung, các vai trò được trao quyền thông qua các  mối quan hệ chứ không phải bởi danh tính hoặc lĩnh vực chính sách cụ thể. Các quốc gia có thể  trao quyền cho các chủ thể bằng cách cung cấp quyền truy cập thông tin, cải thiện vị thế pháp lý  của các chủ thể phi nhà nước và (đặc biệt) nâng cao vị thế của những người đại diện cho thiểu số hoặc các nhóm cấp dưới đối với các chủ thể ngày càng có quyền lực. Hơn nữa, do vị trí tập trung  của nó, nhà nước có thể đảm nhận các vị trí môi giới và đóng các lỗ hổng cấu trúc. Phương thức  quản trị 3 cũng trao quyền cho các cá nhân tham gia vào các mối quan hệ mới bên ngoài các  phương thức quản trị truyền thống. Ví dụ về điều này là các nhóm áp lực kỹ thuật số, những người  thường thay thế các biên giới quốc gia, các khu vực tài phán và các thể chế quản trị. Thông qua việc sử dụng mạng xã hội và các công cụ công nghệ khác, các nhóm lợi ích này thể hiện mối quan  tâm, trao quyền cho người khác, thực thi và bảo vệ các quyền, cải cách luật pháp và ngăn ngừa  thiệt hại bằng cách gây áp lực buộc người khác phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ. Về mặt logic, ba chiến lược quản trị mạng phi tập trung có thể được khái niệm hóa: 

 • (1) Chiến lược nền tảng, trong đó đám đông, ví dụ: các nhóm lợi ích hoặc các bên cùng một vấn  đề, được nhà nước cho phép (ngoài chuỗi) phê bình và phản đối về các tác nhân mạnh mẽ trong  mạng (trên chuỗi). Với vai trò này, nhà nước cũng có thể tạo điều kiện cho việc giáo dục các  cá nhân và tổ chức thiếu thông tin. 
 • (2) Chiến lược tư nhân, trong đó các đám đông hợp tác trong một mạng lưới để đạt được các mục  tiêu nhất định, đưa ra các đề xuất nhất định hoặc điều chỉnh và đối trọng với các nhà môi giới  quyền lực khác trong mạng lưới. 
 • (3) Chiến lược pháp lý, trong đó nhà nước hoặc nhà thiết kế công nghệ, ví dụ: DAO liên quan đến  công nghệ blockchain, cho phép các bên phản đối và phê bình các bên có quyền lực một cách  hiệu quả. Điều này được thực hiện bằng cách miễn cho họ khỏi các yêu cầu pháp lý khi có sự  mất cân bằng quyền lực nghiêm trọng trong các mối quan hệ cụ thể. 

Hiệu quả chung của các chiến lược này là chúng cho phép cân nhắc giữa các bên liên quan và cho  phép các bên yếu hơn hợp lực để đối trọng với những bên mạnh hơn. Trong bối cảnh mà quản trị  truyền thống thất bại, quản trị mạng phi tập trung mở ra một không gian để tranh giành, trong đó  các bên trong phối hợp chi phối lẫn nhau. Các phương tiện có sẵn bao gồm từ theo đuổi giáo dục  đến hợp pháp hóa các phương tiện bất hợp pháp khác như hack mũ trắng (hack làm việc tốt) hoặc  các hình thức phản đối khác. Sự quản trị như vậy có cơ hội tốt nhất để đạt được sự điều chỉnh hiệu  quả các mối quan hệ quyền lực và có thể kích hoạt khả năng tự điều chỉnh ngày càng tăng và tốt  hơn. Ví dụ, điều này có thể được thực hiện bằng cách thúc đẩy các tác nhân mạnh mẽ đưa ra các  quy tắc ứng xử chi tiết hơn trong sự phối hợp với các thành viên xã hội hoặc bằng cách cải thiện  sự hợp tác công cộng quốc tế liên quan đến việc bảo vệ quyền cho các bên yếu hơn trong lĩnh vực  kỹ thuật số. 

Cân nhắc về phương pháp luận 

Trong quản trị mạng phi tập trung, các tác nhân trong các mạng chính sách tham gia vào một cấu  trúc mạng hơn là một cấu trúc phân cấp hoặc theo chiều ngang. Do đó, thuật ngữ “quản trị mạng  phi tập trung”, như được báo trước với cách tiếp cận của Castells, không chỉ là mô tả về những  thay đổi trong cấu trúc mà chúng tôi đã chứng kiến trong xu hướng đang diễn ra từ Phương thức 1 đến Phương thức 3. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này cũng như một dấu hiệu để chỉ ra rằng lý  thuyết mạng có thể cung cấp một cách tiếp cận phân tích và thực tế có giá trị. Trong các đoạn tiếp  theo, chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn ý nghĩa của việc điều chỉnh lý thuyết và phương pháp mạng xã hội cho lĩnh vực này. 

Như được đề xuất cho thực tiễn hoạch định chính sách, lập trình và thiết kế dự án, phân tích mạng  xã hội có thể cung cấp nhiều hiểu biết sâu sắc. Có thể hiểu thêm về các mô hình tương tác, các lỗ  hổng cấu trúc, sự lan truyền thông tin, các cụm và nhóm trong một mạng lưới, sự hợp tác và xung  đột giữa các tác nhân và những tác động mà sự xuất hiện của các tác nhân mới cũng như sự biến  mất của các tác nhân hiện có trên mạng (Zwitter, 2016). Tiếp cận quản trị mạng phi tập trung từ  góc độ lý thuyết mạng xã hội trở nên đặc biệt hấp dẫn tương tự như những ý tưởng làm nền tảng  cho mạng xã hội, như được Simmel (2011, trang 4) đưa ra: 

Một tập hợp con người không trở thành một xã hội bởi vì mỗi người trong số họ có một nội dung  sống được xác định một cách khách quan hoặc chủ quan. Nó chỉ trở thành một xã hội khi sức sống  của những nội dung này đạt được hình thức ảnh hưởng qua lại; chỉ khi một cá nhân có ảnh hưởng,  tức thì hoặc trung gian, lên người khác, mới khiến cho sự tập hợp không gian hoặc sự kế thừa theo  thời gian được chuyển thành xã hội. 

Chính xác là loại sức sống và ảnh hưởng qua lại này có thể được chứng kiến trong quản trị ngoài  chuỗi, tạo ra một động lực chính trị. Tương tự như vậy, một mạng lưới các tác nhân không trở  thành một mạng lưới chính sách liên quan đến quản trị vì các vị trí nổi bật của cá nhân họ, mà vì  các tương tác của họ, bản sắc mà họ thể hiện trong các vòng chính sách cụ thể và đòn bẩy tương  ứng mà họ có so với các tác nhân khác, tùy thuộc vào chủ đề. Chuyển điều này sang trường hợp  quản trị ngoài chuỗi, chúng ta đã thấy trong trường hợp của The DAO rằng vai trò của các tác nhân  đã thay đổi từ người thụ hưởng thành người quản lý khi chuyển từ quản trị nội bộ sang quản trị  ngoài chuỗi. 

Thông qua lăng kính phân tích mạng xã hội, vai trò và quyền lực của các tác nhân trong một mạng  lưới phi tập trung là các chức năng phụ thuộc vào việc các tác nhân có thể ảnh hưởng đến các tác  nhân khác hoặc liệu họ có thể tận dụng vị thế của mình thông qua các hình thức môi giới khác  nhau hay không. Các nút (tác nhân) và các mối quan hệ (kết nối) cuối cùng quyết định quyền lực hoạch định chính sách. Danh tính và vai trò được tách biệt với nhau; các khía cạnh vĩnh viễn của  quyền lực là không thích hợp trong bối cảnh này. Đối với mục đích phân tích, mạng kỹ thuật số  đại diện cho “một tập hợp liên kết cụ thể giữa một nhóm người [tác nhân] xác định, với đặc tính  bổ sung là các đặc điểm của tổng thể các liên kết này có thể được sử dụng để diễn giải hành vi xã  hội của những người có liên quan” (Mitchell, 1969, trang 2). Điều đó có nghĩa là, một mặt, hiểu  các thuộc tính của mạng kỹ thuật số có lợi ích phân tích để hiểu các mô hình cơ bản của cấu trúc  xã hội và giải thích hành vi và quyền lực (Wellman, 1988).

Tuy nhiên, mặt khác, nó cũng có ý nghĩa hoạch định chính sách. Hiểu được các mối quan hệ quyền  lực xuất hiện từ cấu trúc mạng lưới giúp phân công trách nhiệm cho những người chơi chính và  phát triển các cơ chế quản trị phù hợp. Là bước đầu tiên hướng tới việc phân tích và cấu trúc mạng,  chẳng hạn như các tác nhân trong mạng blockchain, quyền lực cần được hiểu theo cách khác.  Trong lý thuyết mạng, quyền lực được coi là khả năng tận dụng vị thế của một người đối với  các mối quan hệ với các tác nhân khác. Quyền lực trở thành một chức năng của trung tâm. Có  thể nói rằng các dạng khác nhau của mức độ trung tâm (mức độ, mức độ gần gũi và mức độ trung  tâm giữa các yếu tố) cung cấp các phương pháp phân tích mạng khác nhau (Knoke và Yang, 2008).  Các chức năng trung tâm khác nhau giúp xác định các tác nhân phù hợp, có thể thúc đẩy vị trí của  họ một cách thích hợp. Trong quản trị mạng phi tập trung, trọng tâm của các tác nhân là khía cạnh  liên quan của mối quan hệ quyền lực trong việc phân công trách nhiệm và phát triển cơ chế quản  trị. 

Tiện ích đặc biệt cho quản trị mạng phi tập trung là hệ số phân cụm. Được định nghĩa trong lý  thuyết mạng xã hội, thước đo này liên quan đến mức độ mà các tác nhân trong mạng xã hội hoặc  mạng chính sách tập hợp lại với nhau. Dựa trên phát hiện thực nghiệm rằng, trong mạng xã hội,  các thành viên của các nhóm riêng biệt chia sẻ một mạng lưới chặt chẽ hơn với nhau. Do đó, trong  một mạng, các nhóm riêng biệt được đặc trưng bởi mật độ quan hệ cao giữa một tập hợp các nút.  Hệ số phân cụm có thể được sử dụng để xác định các nhóm trong một mạng kỹ thuật số lớn hơn  mà trước đây chưa được biết đến và có thể tận dụng quyền lực phối hợp của chúng so với phần  còn lại của mạng hoặc cung cấp các dịch vụ cụ thể. Ví dụ: 

“Các nhà phát triển Ethereum cốt lõi đã ủng hộ một đợt hard fork như vậy để trả lại các khoản tiền bị đánh cắp. Hầu hết các thợ mỏ đã đi theo hướng dẫn của họ. Tuy nhiên, một số ít thợ đào đã bác bỏ ý tưởng gây tranh cãi về việc thay đổi các giao dịch bất biến và tiếp tục khai thác blockchain  cũ. Điều này đã chia Ethereum thành hai blockchain đồng tồn tại, blockchain mới, Ethereum (ETH) và blockchain cũ, Ethereum Classic (ETC) ”. (Friebe, 2017) 

Điều này minh họa rằng mặc dù về mặt kỹ thuật, mọi người đều có một cuộc bỏ phiếu độc lập,  nhưng đòn bẩy của uy tín và quyền lực kết nối (xem phân loại của Castells ở trên) có thể xác định  kết quả của việc bỏ phiếu ngoài chuỗi và có tác động trực tiếp trên chuỗi như minh họa việc chia  thành hai chuỗi khối Ethereum. Đồng thời, các nhóm khai thác ngày càng lớn hơn đang được thành  lập để chia sẻ quyền lực xử lý và do đó, lợi ích được khai thác. Hơn nữa, chúng ta đang ngày càng  chứng kiến các tác nhân khu vực tư nhân tự thiết lập mình trong các lĩnh vực blockchain khác nhau bằng cách sử dụng các trang trại máy chủ lớn, để tối đa hóa lợi nhuận. Những phát triển này cho  thấy rằng tập trung hóa và phân cụm đang diễn ra, đòi hỏi phân tích sâu hơn và các cơ chế quản  trị tiềm năng để điều chỉnh tác dụng của chúng. 

Ngoài ba chiến lược quản trị mạng phi tập trung được đề cập trong phần trước, các vị trí môi giới  trong các mạng chính sách nói riêng có thể được tận dụng để đạt được kết quả mong muốn hoặc tránh những điều không mong muốn. Vị trí môi giới xuất hiện khi chúng ta xem xét các nhóm khác  nhau trong mạng lưới chính sách. Theo Gould và Fernandez (1989), các tác nhân có thể: (1) điều phối trong một nhóm (điều phối viên), (2) tham khảo ý kiến các thành viên của nhóm với tư cách là người ngoài cuộc (nhà tư vấn), (3) ngăn cản hoặc tạo điều kiện cho người ngoài truy cập vào một nhóm (người gác cổng), (4) đại diện cho nhóm ra bên ngoài (đại diện), hoặc (5) làm trung gian giữa các nhóm riêng biệt (liên lạc viên). 

Như được minh họa ở trên, lý thuyết mạng và ứng dụng có phương pháp của nó thông qua phân  tích mạng xã hội, do đó, có thể cung cấp những hiểu biết cụ thể về các ứng dụng blockchain và  DLT hiện có. Phương pháp luận này có thể được áp dụng cho cả động lực học trong chuỗi và ngoài chuỗi. Nó cũng có thể được sử dụng để thiết kế các mạng kỹ thuật số thông minh hơn và chỉ định vai trò cho các tác nhân tùy thuộc vào vị thế trung tâm và môi giới của họ, cũng như xác định các  nhóm trong một mạng lớn hơn có thể thực hiện các chức năng nhất định (chẳng hạn như đối trọng với các tác nhân đơn lẻ mạnh mẽ). Về phương pháp luận, phân tích mạng xã hội có thể đóng một  vai trò trung tâm trong việc phát triển thêm khung lý thuyết liên quan đến quản trị mạng phi tập trung. Cuối cùng, điều này có thể giúp đóng góp vào việc quản lý hiệu quả lĩnh vực kỹ thuật số. 

Phần kết luận 

Trong những năm qua, các cơ chế quản trị đã thích ứng do quá trình toàn cầu hóa, sự chuyên môn  hóa kỹ thuật gia tăng và sự khác biệt về chức năng. Tuy nhiên, quản trị cũng cần phải thích ứng  với những đổi mới kỹ thuật của lĩnh vực kỹ thuật số nói chung và việc sử dụng ngày càng nhiều  công nghệ blockchain nói riêng. Do việc sử dụng và phụ thuộc vào các mạng kỹ thuật số, DLT và  công nghệ blockchain đang ngày càng định hình các xã hội và mối quan hệ quyền lực của chúng  ta. Ngay cả tại thời điểm mà tiềm năng đầy đủ của chúng vẫn còn đang được tranh luận và chưa  được xác định, tác động của các công nghệ với tư cách là công cụ quản trị ngày càng hữu hình.  Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp các bước có hệ thống đầu tiên hướng tới việc tái nhận  thức cần thiết về quản trị khi áp dụng cho các xã hội ngày càng được định hình bởi các mạng kỹ  thuật số và công nghệ blockchain. Chúng tôi đã đề xuất một khuôn khổ quản trị mạng phi tập  trung. Như được minh họa trong bài báo này với các trường hợp từ công nghệ blockchain, quản trị mạng phi tập trung hoàn toàn không giới hạn ở DLT. Nó áp dụng như nhau đối với tất cả các mối  quan hệ quyền lực hiện đại được đặc trưng bởi sự ưu thế của các chủ thể tư nhân cung cấp mạng  lưới giao tiếp cho các chủ thể tư nhân khác. 

Để tạo tiền đề và giải thích sự cần thiết của việc tái thừa nhận quản trị, chúng tôi bắt đầu bằng cách vạch ra bản chất biến đổi của công nghệ blockchain như một trường hợp trong đó và đại diện cho những tác động lớn hơn của những thay đổi đã trải qua trong lĩnh vực kỹ thuật số và trực tuyến.  Rõ ràng là DLT có những tác động cụ thể, mang tính đột phá đối với việc hoạch định chính sách  khi xem xét tác động đối với các tác nhân hiện có và sự xuất hiện của các tác nhân mới. Hơn nữa, với mục đích phát triển một khuôn khổ nghiêm ngặt cho quản trị mạng phi tập trung, quản trị cũ  (Phương thức 1) và mới (Phương thức 2) đã được phân tích, tập trung vào quyền lực, bản sắc và  vai trò của các tác nhân trong các hình thức quản trị này. Phương thức 1 mô tả quản trị theo thứ  bậc, truyền thống với các danh tính cố định (nhà nước, tập đoàn và công dân). Phương thức 2 mô  tả một hình thức quản trị theo chiều ngang hơn với các vai trò cố định tùy thuộc vào quyền lực và  chuyên môn (xem Hình 4). Trong Phương thức Quản trị 2, người ta có thể xác định ba hình thức:  (a) quản trị công – tư, (b) tự quản không tự chủ và (c) tự quản tự trị. 

Hình 4. Tổng quan về các phương thức quản trị.

Để minh họa điều này, chúng tôi đã lấy các công nghệ blockchain và DAO cụ thể làm ví dụ. Chúng  tôi kết luận rằng những ví dụ này không thể tiếp cận được với cả hai hình thức quản trị truyền  thống. Phê bình cốt lõi là cả hai phương thức quản trị đều không tính đến thực tế là vai trò của các  tác nhân trong các giải pháp dựa trên DLT luôn thay đổi, và quyền lực đó là theo ngữ cảnh và  mang tính quan hệ. Điều này đã trở nên rõ ràng trong giải pháp ngoài chuỗi tìm cách khắc phục vụ hack DAO. Để nắm bắt được hình thức quản trị mới này, cũng có thể áp dụng trong tất cả các  loại mạng kỹ thuật số, chúng tôi đề xuất khái niệm quản trị mạng phi tập trung. Phương thức quản  trị mới này được đặc trưng bởi sự thay đổi và nhiều vai trò của các tác nhân, và sự cần thiết phải  xác định các vai trò tùy thuộc vào các cụm mạng và lĩnh vực chính sách. Quan điểm mới này về  quản trị theo mạng lưới nhưng phi tập trung mở ra các cơ chế chính sách mới, chẳng hạn như thiết  kế nền tảng để đối trọng với các tác nhân kỹ thuật số mới nổi. Quyền lực tạo ra mạng tạo điều kiện  thuận lợi cho việc cung cấp các nền tảng như vậy cho các nhóm lợi ích, nhà môi giới công nghệ  và công dân tư nhân, cũng như các tác nhân có quyền lực yếu hơn. Trong khi quản trị trong chuỗi  có thể áp đặt một phương thức quản trị một cách rõ ràng, quản trị ngoài chuỗi có thể ngầm thừa  nhận các cấu trúc quản trị như vậy. Cấu trúc quản trị này trong mạng công nghệ hiển thị các tính  năng linh hoạt đặc trưng cho quản trị mạng phi tập trung. 

Nó sẽ vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này để khai thác thêm tài liệu thực nghiệm trong lĩnh vực blockchain để xác định khung lý thuyết được trình bày ở đây. Do đó, sẽ rất cần thiết để khảo sát thêm xem liệu sự tương tác giữa quản trị trong chuỗi và ngoài chuỗi có thực sự dẫn đến các động  lực quản trị cụ thể hay không. Nếu tương lai của quản trị thực sự là một trong những thay đổi về vai trò và liên minh quyền lực, chúng ta nên kỳ vọng sẽ thấy những động lực ngày càng linh hoạt  trong và xung quanh các mạng kỹ thuật số. Tính lưu động như vậy có thể tự thể hiện đơn thuần  khi những người sử dụng mạng kết hợp với nhau và ngày càng tham gia vào định hình mạng. Tuy nhiên, nó cũng có thể thực hiện các hình thức quản trị rõ ràng trong các quy tắc đã định của mạng. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc mạng có cho phép chính các quyết định như vậy (ví dụ: trên chuỗi)  hay liệu mạng có yêu cầu các biện pháp đặc biệt được thực hiện bên ngoài mạng hay không (ví  dụ: ngoài chuỗi hoặc các nền tảng thay thế). 

Do đó, quản trị mạng phi tập trung, với tư cách là Phương thức Quản trị 3 mới, cho phép hình  thành khái niệm về các hình thức quy định mới về các vấn đề xã hội được số hóa. Điều này được  minh họa bằng việc sử dụng nhiều blockchain cho các mục đích hậu cần, tài chính hoặc hợp đồng,  thừa nhận tính linh hoạt trong vai trò của các tác nhân trong và xung quanh mạng blockchain. Nó  thừa nhận rằng các phương tiện quản trị chỉ huy và kiểm soát truyền thống ít được sử dụng liên  quan đến các nền tảng dân chủ hóa hoàn toàn. Quan niệm về hình thức quản trị thứ ba phi tập trung  nhưng được kết nối mạng này đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về sự hữu ích của phân tích mạng xã  hội đối với việc hoạch định chính sách và thiết kế các công cụ quản trị trong lĩnh vực kỹ thuật số. 

Sự đóng góp của tác giả 

Tất cả các tác giả được liệt kê đã có những đóng góp đáng kể, trực tiếp và trí tuệ cho tác phẩm và được chấp thuận để xuất bản. 

Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố rằng nghiên cứu được thực hiện không có bất kỳ mối quan hệ thương mại hoặc tài chính nào có thể được hiểu là xung đột lợi ích tiềm ẩn. 

Chú thích 

 • 1. Quyền lực ở đây được coi là quan hệ (Dahl, 1957). Được coi là một mối quan hệ, quyền lực  tồn tại trong sự phối hợp và khả năng của một tác nhân để chỉ huy sự phối hợp đó. Một tác nhân duy nhất không thể có sức mạnh và bản thân nó có khả năng ra lệnh cho người khác thì  người đó mới có quyền lực. 
 • 2. Trong các tài liệu về quản trị, quản trị Phương thức 2 đôi khi được mô tả là “quản trị mạng”.  Trong tài liệu quản trị này, “mạng lưới” được sử dụng chủ yếu như một phép ẩn dụ để minh  họa các cấu trúc ngày càng theo chiều ngang của quản trị Phương thức 2 và các cơ chế thỏa  hiệp và thương lượng. Chúng tôi đề cập đến quản trị mạng phi tập trung là quản trị mạng (ví  dụ: mạng blockchain) thông qua một mạng (sự đa dạng của các tác nhân phát huy quyền lực  trong các vai trò và mối quan hệ thay đổi liên tục). Hơn nữa, các tài liệu mô tả quản trị Phương  thức 2 là “quản trị mạng” thường tập trung vào các mối quan hệ và cơ chế phối hợp trong các  thể chế, ví dụ, các cơ quan quản lý hoặc cơ quan hành chính nhà nước. Sự hình thành khái  niệm hiện tại không tự giới hạn như vậy. Xem Klijn (2008); Koppenjan và Klijn (2004), và Lewis (2011).
 • 3. Manuel Castells khái niệm quyền lực được kết nối mạng là hình thức quyền lực thống trị được  thực hiện trong các xã hội kết nối mạng hiện đại. Đây không phải là thời điểm hay địa điểm để  tranh luận hay chống lại việc hình thành khái niệm này về các quyền lực xã hội cấu trúc nên  các xã hội hiện đại. Chúng tôi sử dụng các dạng sức mạnh mạng này vì chúng liên quan trực  tiếp đến sức mạnh mới xuất hiện trong mạng. Vì vậy, lĩnh vực mạng được hình thành như một  mạng lưới, và những ví dụ nổi bật nhất của nó theo nghĩa đen là như vậy mà không nhất thiết  phải quan niệm bản thân các xã hội là mạng lưới. 

Tài liệu tham khảo 

 1. Balva, C. (2017). La Blockchain: Réinventer les rapports de confiance. https://www.youtube.com/watch?v=JID9c-MABis 
 2. Bevir, M. (2010). Democratic Governance. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 3. Brown, I., and Marsden, C. (2013). Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age. Massachusetts, CA: MIT Press. 
 4. Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell. 
 5. Castells, M. (2011). A Network Theory of Power. Int. J. Commun. 5, 773–787.
 6. Chandler, D. (2015). A World without Causation: Big Data and the Coming Age of  Posthumanism. Millenn. J. Int. Stud. 43, 833–851. doi: 10.1177/0305829815576817
 7. Chohan, U. W. (2017). The Decentralized Autonomous Organization and Governance Issues.  SSRN Electronic Journal. Available online at: https://ssrn.com/abstract=3082055 (accessed  March 15, 2020). 
 8. Colombi-Ciacchi, A. (2014). Judicial Governance in Private Law through the Application of  Fundamental Rights. Austr. Law J. 1, 120–134. 
 9. Dahl, R. (1957). The Concept of Power. Sys. Res. Behav. Sci. 2, 201–215. 
 10. DuPont, Q. (2017). “Experiments in algorithmic governance-A history and ethnography of  “The DAO,” a failed decentralized autonomous organization,” in Bitcoin and Beyond:  Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance, Ed Edn, ed. M. Campbell-Verduyn  (Abingdon: Routledge), 157–177. doi: 10.4324/9781315211909-8 
 11. Friebe, T. (2017). Ethereum: Governed by a benevolent dictator? Medium. https://medium.com/blockchainspace/ethereum-governed-by-a-benevolent-dictator 2a2be8aa331a.
 12. Goodman, M. (2015). Future Crimes: Everything is Connected, Everyone Is Vulnerable and  What We Can Do About It. Knopf. New York: Doubleday Publishing Group.
 13. Gould, R. V., and Fernandez, M. R. (1989). Structures of Mediation: A Formal Approach to  Brokerage in Transaction Networks. Sociol. Methodol. 19, 89–126. 
 14. Hacker, P., and Thomale, C. (2018). Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and  Cryptocurrencies under EU Financial Law. Eur. Comp. Financ. Law Rev. 15, 645–696. doi:  10.1515/ecfr-2018-0021 
 15. Hazenberg, J. L. J., and Zwitter, A. (2017). Network governance im big data- und Cyber Zeitalter. Z. Evangelische Ethik 61, 184–209. doi: 10.14315/zee-2017-0305 (accessed March  16, 2020). 
 16. Hsieh, Y.-Y., Vergne, J.-P., Anderson, P., Lakhani, K., and Reitzig, M. (2018). Bitcoin and  the rise of decentralized autonomous organizations. J. Organiz. Des. 7, 14. doi:  10.1186/s41469-018-0038-1 
 17. Klijn, E. H. (2008). Governance and Governance Networks in Europe. Pub. Manag. Rev. 10,  505–525. 
 18. Knoke, D., and Yang, S. (2008). Social Network Analysis. Thousand Oaks (CA): SAGE. 
 19. Kondova, G., and Barba, R. (2019). Governance of Decentralized Autonomous  Organizations. J. Mod. Account. Audit. 15, 406–411. doi: 10.17265/1548-6583/2019.08.003 38. 
 20. Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. Thousand Oaks (CA): SAGE.
 21. Koppenjan, J., and Klijn, E. H. (2004). Managing Uncertainties in Networks. Abingdon:  Psychology Press Routledge. 
 22. Lessig, L. (2000). Code Is Law. Harvard  
 23. Magazine. https://harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html. 
 24. Levi-Faur, D. (2012). “From “Big Government” to “Big Governance,” in The Oxford  Handbook of Governance, ed. D. Levi-Faur (Oxford: Oxford University Press), 3–18.
 25. Lewis, J. M. (2011). The Future of Network Governance Research: Strength in Diversity and  Synthesis. Pub. Administr. 89, 1221–1234. doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01876.x 48. 
 26. Lobel, O. (2012). “New Governance as Regulatory Governance,” in The Oxford Handbook  of Governance, ed. D. Levi-Faur (Oxford: Oxford University Press), 65–82. 
 27. Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., et al. (2011). Big  data: The next frontier for innovation, competition, and productivity (McKinsey Global  Institute-May 2011). http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation 
 28. Mayntz, R. (1998). New Challenges to Governance Theory. Italy: European University  Institute. 
 29. Mayntz, R. (2003). From Government to Governance: Political Steering in Modern Societies.  Summer Academy on IPP, Wuerzburg 7-11  
 30. September. http://www.ioew.de/govemance/english/veranstaltungen/Summer_Academies/Su A2Mayntz.pdf 
 31. Metcalf, J., and Crawford, K. (2016). Where Are Human Subjects in Big Data Research? The  Emerging Ethics Divide. Big Data Soc. 3, 1–14. 
 32. Mitchell, J. C. (1969). Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal  Relationships in Central African Towns. Manchester: Manchester University Press. 
 33. Murray, R. W. (2011). Magnanimity and Rationality: Exploring How the Institutions of  International Society Are Implemented. Paper Presented at the Annual Meeting of the  International Studies Association Annual Conference “Global Governance: Political  Authority in Transition”, Le Centre Sheraton Montreal Hotel, MONTREAL, QUEBEC,  CANADA, Mar 16, 2011. http://Www.Allacademic.Com/Meta/P501727_index.Html. 
 34. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Available online  at: Www.Cryptovest.Co.Uk (accessed March 15, 2020). 
 35. Provost, F., and Fawcett, T. (2013). Data Science and Its Relationship to Big Data and Data Driven Decision Making. Big Data 1, 51–59. doi: 10.1089/big.2013.1508 
 36. Quiniou, M. (2019). Blockchain: The Advent of Disintermediation. John. Hoboken, NJ:  Wiley. 
 37. Reijers, W., Wuisman, I., Mannan, M., De Filippi, P., Wray, C., Rae-Looi, V., et al.  (2018). Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance of Blockchain  
 38. Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. Polit.  Stud. 44, 652–667. doi: 10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x 
 39. Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance,  Reflexivity, and Accountability. Cambridge: Cambridge University Press. 74. Google Scholar 
 40. Richards, N. M., and King, J. H. (2013). Three Paradoxes of Big Data. Stanf. Law Rev. 66,  41–46. doi: 10.1186/s12913-017-2416-8 
 41. Sand, I.-J. (2004). “Polycontextuality as an Alternative to Constitutionalism,”  in Transnational Governance and Constitutionalism, Eds Edn, eds C. Joerges, I.-J. Sand, and  G. Teubner (Oxford: Hart Publishing), 42–66. 
 42. Scharpf, F. (1999). Governing in Europe: Effective and Democratic?. Oxford: Oxford  University Press. 
 43. Simmel, G. (2011). Georg Simmel on Individuality and Social Forms. Chicago: University of  Chicago Press. 
 44. Van Kersbergen, K., and Van Waarden, F. (2004). “Governance” as a Bridge Between  Disciplines: Cross-disciplinary Inspiration Regarding Shifts in Governance and Problems of  Governability, Accountability and Legitimacy. Eur. J. Polit. Res. 43, 143–171. doi:  10.1111/j.1475-6765.2004.00149.x 
 45. Warburg, B. (2016). How the blockchain will radically transform the economy. https://www.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_t ransform_the_economy/up-next?language=en 
 46. Wellman, B. (1988) “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and  Substance,” in Social Structures: A Network Approach, ed Edn, eds B. Wellman and D.  Stephen, and Berkowitz (Cambridge: Cambridge University Press), 19–61. 
 47. Zwitter, A. (2015). Big Data and International Relations. Ethic. Int. Aff. 29, 377–389. doi:  10.1017/S0892679415000362 
 48. Zwitter, A. (2016). Humanitarian Intelligence – A Practitioner’s Guide to Crisis Analysis and  Project Design. New York. London: Rowman & Littlefield. 
 49. Zwitter, A., and Boisse-Despiaux, M. (2018). Blockchain for humanitarian action and  development aid. J. Int. Hum. Act. 3, 16. doi: 10.1186/s41018-018-0044-5


Đặng Việt Hùng (người dịch)

Founder & CEO của Five Fishes Holding

Là người yêu công nghệ và doanh nhân khởi nghiệp. Luôn tìm cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Đã có nhiều sáng chế về y tế và công nghệ trong đó có 1 giải pháp hữu ích đã được cấp bằng. Anh Hùng cũng được biết đến là người sẵn sàng đầu tư đưa các ý tưởng mới vào cuộc sống và đang tiếp tục học hỏi để làm việc này hiệu quả hơn.

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *