Đặc sắc

KHÔNG CÓ RASPUTIN TRONG TRIỀU ĐÌNH NGA

Vô lý Có ai đó nói “trên mạng”, cuộc chiến nào cũng phi nghĩa, nhưng không có cuộc chiến nào là vô lý cả. Chẳng ai tự nhiên đi đánh nhau. Nhưng cuộc chiến Nga-Uk này có vẻ như là ngoại lệ. Ít nhất là từ những gì thu thập được “trên mạng”.  Trước cuộc…